IIA Việt Nam

Tư cách chính thức của Phân viện IIA Việt Nam (IIA Vietnam Chapter) đã được Hội đồng Quản trị của IIA Toàn cầu thông qua vào ngày 08/09/2022 dựa trên phê duyệt của Ủy ban Quan hệ Quốc tế (IRC) để đại diện và trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới của Viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế IIA

Xin chào mừng đến với IIA Việt Nam!

Sự ra đời của IIA Việt Nam, với tư cách thành viên chính thức của IIA Toàn cầu là một bước ngoặt trong sự phát triển của ngành nghề kiểm toán nội bộ tại Việt Nam nói riêng cũng như trong quản trị công ty tại Việt Nam nói chung. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, sự phát triển vượt bậc của thị trường vốn cùng với nhu cầu cải tổ trong quản lý tài chính khu vực công trong những năm gần đây đòi hỏi những thông lệ tốt nhất về quản trị công và giám sát độc lập về kiểm soát và rủi ro phải được áp dụng, từ đó tạo tiền đề phát triển hoạt động Kiểm toán Nội bộ (KTNB) tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc ban hành Nghị định 05/2019/ND-CP về KTNB cùng các sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cùng các văn bản hướng dẫn khác v.v. cũng đã tạo hành lang pháp lý cho việc thiết lập và triển khai hoạt động KTNB tại các đơn vị lĩnh vực công và khối doanh nghiệp. Hoạt động KTNB tại Việt Nam ngày càng phải được hoàn thiện đáp ứng các quy định pháp lý và hướng tới thông lệ quốc tế.

Các Thành viên Sáng lập, Hội đồng Quản trị và Điều hành IIA Việt Nam cam kết hướng tới sứ mệnh tạo lập giá trị bền vững cho hoạt động KTNB, đóng vai trò quan trọng trong quản trị công ty tốt tại Việt Nam thông qua các trọng tâm sau:

  • Nâng cao và phát huy giá trị mà những người hành nghề kiểm toán nội bộ mang lại cho tổ chức của mình;
  • Bảo vệ và tối đa hóa các quyền lợi cũng như giá trị gia tăng cho cho các hội viên, các cá nhân được cấp chứng chỉ của IIA;
  • Thiết lập, tạo điều kiện và cung cấp các cơ hội giáo dục và phát triển chuyên môn toàn diện liên quan đến lĩnh vực kiểm toán nội bộ;
  • Thúc đẩy và khuyến khích áp dụng Khung Thực hành Chuyên môn Quốc tế của IIA (The IIA’s International Professional Practices Framework) và/hoặc các hướng dẫn thay thế, bổ sung liên quan cùng với các chương trình chứng nhận của IIA (The IIA’s certification programs);
  • Nghiên cứu, phổ biến, quảng bá và cập nhật cho những người hành nghề kiểm toán nội bộ và các bên liên quan kiến thức về kiểm toán nội bộ và vai trò thích hợp của kiểm toán nội bộ đối với kiểm soát, quản lý rủi ro và quản trị;
  • Thiết lập và duy trì các chuẩn mực cao về tính chính trực, danh dự và tư cách của các kiểm toán viên nội bộ;
  • Phối hợp hỗ trợ chuyên môn trong việc xây dựng các quy định và hướng dẫn kiện toàn về kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, quản trị công ty phù hợp các điều kiện trong nước, đồng thời thiết lập và tham gia giám sát các tiêu chuẩn chuyên môn cũng như chất lượng cho kiểm toán nội bộ của Việt Nam.

IIA Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ và tiếp tục đồng hành của IIA Toàn cầu và Khu vực, các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý thị trường, các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà tài trợ, các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, các tổ chức đào tạo, các nhà đầu tư, các cấp quản trị/điều hành, các đơn vị truyền thông, các cá nhân hành nghề KTNB, các thành viên IIA v.v. trong lộ trình phát triển của mình, góp phần vì một Việt Nam vững mạnh, minh bạch và bền vững!